Home    Berichten    Agenda    Over ons    Lidkoren    Nieuwsbrief    Contact    interne berichten

 
 

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 

 
Beleidsnotie 2014

Herzien februari 2014 

 

Inleiding 

Pueri Cantores Nederland heeft een roerige tijd achter de rug . In 2013 is de ontstane vacature in de functie van president weer ingevuld. De nieuwe president grijpt direct kans aan om de organisatie weer eens goed tegen het licht te houden en een nieuwe koers uit te zetten. 

In deze beleidsnotitie maken we duidelijk waar Pueri Cantores Nederland in 2014 voor zal staan. 

 

Pueri Cantores Internationaal (PCI) 

We vallen als Pueri Cantores Nederland onder een internationale organisatie met koren over de hele wereld. De doelstellingen van PCI zijn het samenbrengen van zingende kinderen en via die zingende kinderen de vrede verkondigen. Het ideaal van Mgr. Maillet, de oprichter van PCI in 1944, was dat als er ooit een dag zou komen, dat alle kinderen van de hele wereld de vrede van Jezus Christus zouden bezingen, er geen oorlog meer zou zijn. 

PCI is van oorsprong een katholieke organisatie die tegenwoordig meer oecumenisch is ingesteld. 

De belangrijkste activiteit van PCI is het samenbrengen van verschillende koren. Hiertoe worden jaarlijks internationale congressen georganiseerd. 

 

Pueri Cantores Nederland (PCN) 

Als Nederlandse afdeling van de internationale organisatie sluiten we uiteraard aan bij de internationale doelstellingen. Maar we willen dat graag in een breder perspectief zetten. De zingende kinderen van Pueri Cantores staan, vaak zonder dat ze dat beseffen, in een lange en rijke culturele traditie. PCN wil de rijkdom van deze culturele tradities aan jonge mensen meegeven, ze daarvoor interesseren en als het even kan zelfs enthousiastmeren. Op deze manier dragen we dit cultureel erfgoed over aan de volgende generaties en zorgen we ervoor dat ze in stand gehouden worden. Er zijn in dit opzicht vele culturele tradities te noemen. Voor PCN staan de volgende culturele tradities hoog in het vaandel: 

 • Religie; 

 • Meerstemmige religieuze muziek  

 • Jongens/meisjeskoren. 

 • Nieuwe dirigenten worden verzocht contact op te nemen met het bestuur. 

Om meerstemmige muziek door de eeuwen heen goed te kunnen uitvoeren, is er een bepaalde basiskwaliteit bij de koren nodig. Onze visie hebben we dan ook opgebouwd rondom de drie pijlers religie, kwaliteit en jongen/meisjeskoren. 

 

PCN en religie 


Vanuit onze Christelijke achtergrond op oecumenische basis kijken wij naar onze lidkoren. Door met enige regelmaat te zingen tijdens een religieuze bijeenkomst, krijgen de koorleden gewild of ongewild de waarden van dit religieus erfgoed mee. In een tijd van ontkerkelijking wordt dit een steeds kostbaarder gemeengoed. We vinden het belangrijk dat koren religieuze muziek op het repertoire hebben staan. Door intensief met deze muziek via repetities en uitvoeringen bezig te zijn, gaan de teksten steeds meer betekenis krijgen. De gevleugelde uitspraak dat 1x zingen gelijk staat aan 2x bidden, onderschrijven wij dan ook van harte. 

Onze lidkoren werken allemaal met kinderen die midden in hun ontwikkeling staan. We willen die kinderen opvoedkundig gezien het ideaal van de Pueri meegeven: samenkomen en zingen voor vrede. 

 

PCN en kwaliteit 

Hoe meer kwaliteit je als koor nastreeft, hoe meer je de koorleden te bieden hebt. Het principe is simpel. Hoe hoger de kwaliteit, hoe vaker je als koor gevraagd wordt om op te treden, hoe meer kans je hebt om ook bijzondere muzikale ervaringen mee te maken. Om kinderen blijvend te laten ontwikkelen, hebben ze steeds weer nieuwe uitdagingen nodig. Door de lat hoog te leggen vraag je kinderen hun grenzen te verleggen. Als dit vervolgens leidt tot een succeservaring, weet je zeker dat deze kinderen weer een flinke stap in hun ontwikkeling hebben gezet.  

De meerstemmige religieuze muziek, waarvan er door de eeuwen heen veel is gecomponeerd, vraagt een bepaald basisniveau van een koor om dit goed te kunnen uitvoeren.  

Er zijn in Nederland veel koren die met kinderen werken, verschillend in niveau van zeer laag tot heel hoog. In feite zijn al deze koren welkom bij PCN, mits ze laten weten dat ze structureel aan kwaliteitsverbetering willen doen. Wij willen deze koren ondersteunen bij die ontwikkelingen, zodat we met elkaar bouwen aan kwalitatief goede kinderkoorzang. Als zodanig fungeert PCN als een soort kwaliteitskeurmerk. 

Veel kennis en ervaring is er te halen bij collega koren, maar niet altijd is bekend welke expertise waar te halen is. Wij willen daartoe van ieder koor een profiel opstellen, waardoor koren op diverse onderdelen duidelijk met elkaar te vergelijken zijn. Deze informatie zal worden gedeeld met de lidkoren. 

 

PCN en jongenskoren 

Van oorsprong is Pueri Cantores (zingende jongens) een organisatie voor jongenskoren. Dit is zo ontstaan omdat in de jaren '40 en '50 van de vorige eeuw geen meisjes en vrouwen aan de Katholieke eredienst mochten meewerken. Bijna iedere parochie had in die tijd wel een jongens- en/of herenkoor. Vanaf de tijd dat er ook vrouwen werden ingeschakeld bij de eredienst, is het aantal jongenskoren in Nederland drastisch verminderd. Op dit moment zijn er nog maar rond de 10 jongenskoren, al dan niet in combinatie met een herenkoor, in Nederland te vinden. Gezien het unieke karakter van deze koren, zowel qua samenstelling als klankkleur, vinden wij het van belang deze koren in stand te houden. Omdat het zingen als jongen in onze maatschappij niet breed gedragen wordt, is het voor deze koren een extra uitdaging om iedere keer weer voldoende nieuwe leden te kunnen werven. 

Uit ervaring weten we dat veel jongens het zingen best leuk vinden, maar dit niet graag doen in de aanwezigheid van meisjes. Dit verklaart dat de meeste kinderkoren in Nederland eigenlijk vooral meisjeskoren zijn. We vinden het belangrijk dat ook jongens in aanraking komen met onze muzikale en religieuze idealen. Naast het in stand houden van de huidige jongenskoren, willen we ook stimuleren dat er nieuwe jongens/meisjeskoren worden opgericht. 

 

 

Onze doelgroep 

Pueri Cantores Nederland richt zich op Nederlandse jongens-, meisjes- en kinderkoren al dan niet in combinatie met volwassenen, die religieuze muziek op het repertoire hebben staan en meerdere keren per jaar een religieuze viering muzikaal opluisteren. De koren moeten bereid zijn om structureel aan kwaliteitsverbetering te willen werken. 

Koren die voldoen aan het hierboven beschreven profiel kunnen lid worden van PCN. Huidige lidkoren die hier niet (meer) aan voldoen dienen hun lidmaatschap te beŽindigen. 

 

Activiteiten van Pueri Cantores Nederland 

Voortvloeiend uit de hiervoor genoemde visie, wil PCN de volgende activiteiten ontwikkelen. 

PCN en religie: 

 • Organiseren van religieuze bijeenkomsten waar meerdere koren aan meewerken; 

 • Ontwikkelen/stimuleren van alternatieve vormen van religieuze vieringen waarin koorzang een duidelijke plaats inneemt. Dit omdat door het toenemende te kort aan Priesters ook het aantal Eucharistievieringen zal afnemen; 

 • Ontwikkelen van kindvriendelijke vertalingen van veelvoorkomende Latijnse teksten van motetten/gezangen; 

 • Opstellen van een aanbevelingslijst / bibliotheek van meerstemmige religieuze muziek. 

 

PCN en kwaliteit: 

 • Ontwikkelen van een standaard checklijst waarmee van ieder koor een profiel kan worden opgemaakt; 

 • Opstellen en publiceren van een profiel van ieder lidkoor;    

 • Organiseren van studie- / netwerkbijeenkomsten voor dirigenten en bestuurders; 

 • Verzamelen en publiceren van informatie over verschillende methodes voor goede koorscholing; 

 • Het ontwikkelen van officiŽle diplomaís voor koorscholing aan kinderen met daaraan gekoppeld een competentieprofiel. Eventueel voorzien van onderscheidingstekens; 

 • Het ontwikkelen van getuigschriften voor dirigenten  jubilea; 

 • Verzamelen en publiceren van informatie omtrent dirigentenopleidingen, workshops en masterclass 

 • Uitnodigingen die binnenkomen door sturen rechtstreeks naar dirigenten en bestuursleden. 

 

PCN en jongenskoren: 

 • Verzamelen en delen van kennis over jongens/meisjeskoren; 

 • Ondersteunen van besturen van jongens/meisjeskoren met raad en daad; 

 • Promotie van jongens/meisjeskoren; 

 • Initiatiefnemers ondersteunen bij het oprichten van een jongens/meisjeskoor. 

 

Algemene activiteiten: 

 • Organiseren van nationale congressen; 

 • Organiseren van internationale congressen; 

 • Stimuleren deel te nemen aan congressen; 

 • Jaarlijks een voetbaltoernooi organiseren; 

 • Fondsenwerving voor de verschillende activiteiten; 

 • Ledenwerving voor PCN;ondersteuning bij oprichting van een nieuw koor 

 • Website opzetten en onderhouden voor het delen van informatie en het voeren van communicatie; 

 • Meerdere keren per jaar een nieuwsbrief uitbrengen voor de lidkoren; 

 • Één keer per jaar een algemene ledenvergadering organiseren; 

 • Het ondersteunen van lidkoren in crisissituaties. 

 Terug